Archive for the ‘Professionals’ Category

Webinars 2021

Gespreksvoering met ouders door een gezinsbegeleider webinar van 2 februari

Informatie over de autismegroep van MOC ’t Kabouterhuis webinar van 3 februari

Hoe ziet een dag eruit op een Kabouterhuis-groep? webinar van 28 januari

Wilt u meer weten over ’t Kabouterhuis en wat wij allemaal doen? Lees het hier

 

 

 

 

Training ‘Gedragsproblemen bij jonge kinderen (tot 7 jaar)’

Als ouder- en kind adviseur kun je te maken krijgen met allerlei vormen van gedragsproblemen bij jonge kinderen, zoals contactproblemen en agressie. Wat kun je doen om (gedrags)veranderingen op gang te brengen? En welke adviezen kun je ouders geven? Deze training gaat over wat we verstaan onder gedragsproblemen, de ontwikkeling van gedragsproblemen en wat je in de praktijk hieraan kunt doen met jonge kinderen en hun ouders/verzorgers.

We gaan in op vaker voorkomende gedragsproblemen, wat de kenmerken zijn, het herkennen en signaleren, en welke aanpak je kunt inzetten en adviseren aan ouders. Daarbij maken we gebruik van methodieken als oplossingsgericht en competentievergrotend werken. De opvoeding van kinderen met gedragsproblemen en het omgaan met gedragsproblemen thuis, maar ook op KDV, en (voor)school, komt hierbij aan bod. Verder wordt er gesproken over samenwerking: wie kan wat doen om gedragsveranderingen op gang te brengen?

Tijdsduur en lesdata

De training duurt 2x 3 uur en vindt plaats op:

Doelgroep

Alle ouder- en kindadviseurs die te maken hebben met peuters, kleuters en hun ouders. Voor collega’s die willen weten hoe je als volwassene jonge kinderen kunt helpen bij de ontwikkeling, En wat je kunt doen om (gedrags)veranderingen op gang te brengen.

Doel opleiding

Na afloop van de training hebben deelnemers meer kennis over gedrags-/ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen en zijn zij beter in staat om (te adviseren hoe je) op een positieve manier gedragsveranderingen op gang te brengen.

Accreditatie

De accreditatieaanvraag is in behandeling bij SKJ.

Kosten

De training kost 199 euro per persoon. Uiteraard is het ook mogelijk om deze training in-company te organiseren.

Locatie

Amsteldijk 198, Mathilde Paviljoen van M.O.C. ‘t Kabouterhuis, Amsterdam

Aanmelden

Neem voor informatie en of aanmelden contact op met de Jonge Kind Academie van ‘t Kabouterhuis via jongekindacademie@kabouterhuis.nl of bel ons op 020 5171 316. Op alle inschrijvingen zijn de algemene voorwaarden van de JKA van toepassing.

Training ‘Sociale vaardigheden bij jonge kinderen’

Deze training gaat over sociale vaardigheden bij jonge kinderen, wat we daaronder verstaan en hoe je als professional de ontwikkeling van deze vaardigheden kunt stimuleren. Er zal worden gesproken over wat de stappen zijn in de ontwikkeling en hoe deze vaardigheden tot ontwikkeling kunnen komen. Uiteraard spelen ouders een belangrijke rol bij het aanleren van sociale vaardigheden. We besteden dan ook aandacht aan hoe je ouders het beste kunt adviseren op dit gebied. Daarnaast bespreken en oefenen we wat je kunt doen met de kinderen zelf wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft.

Vaardigheden als het herkennen van de basisemoties bij jezelf, het kunnen benoemen van deze emoties, het herkennen van emoties bij anderen, rekening houden met andere kinderen, op je beurt wachten enzovoorts worden behandeld. We bespreken groepsdynamica (op opvang of school) en de invloed die je daarop kunt uitoefenen.

Tijdsduur en lesdata:

De training duurt 2x 2,5 uur en vindt plaats op:

Doelgroep

Alle ouder- en kind adviseurs die te maken hebben met peuters, kleuters en hun ouders. Voor collega’s die willen weten hoe je jonge kinderen kunt helpen bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en die willen weten wat een kind nodig heeft om zich op het gebied van deze vaardigheden te ontwikkelen. En wat je kunt doen wanneer kinderen deze vaardigheden niet zomaar oppikken.

Doel opleiding

Na afloop van de training weten deelnemers meer over de ontwikkeling van jonge kinderen op het gebied van sociale vaardigheden en zijn zij nog beter in staat om ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te adviseren over het stimuleren van sociale vaardigheden bij jonge kinderen.

Accreditatie

De accreditatieaanvraag is in behandeling bij SKJ.

Kosten

Locatie

Amsteldijk 198, Mathilde Paviljoen van M.O.C. ‘t Kabouterhuis, Amsterdam

Aanmelden

Neem voor informatie en of aanmelden contact op met de Jonge Kind Academie van ‘t Kabouterhuis via jongekindacademie@kabouterhuis.nl of bel ons op 020 5171 316. Op alle inschrijvingen zijn de algemene voorwaarden van de JKA van toepassing.

IMH team

IMH team

Voor ouders met kinderen van 0 t/m 2 jaar heef MOC ’t Kabouterhuis een speciaal team: het  IMH team. De specialisten van dit team werken vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Hierin staat de ouder-kind relatie centraal. De relatie tussen ouder en kind is van belang in de behandeling of preventie van problemen bij jonge kinderen.

Het team van medewerkers bestaat uit GZ psychologen, een klinisch psycholoog, ambulante gezinsbegeleiders, een kinderarts, een kinder- en jeugdpsychiater. We werken samen met een sensorisch integratie therapeut.

Wie kan terecht bij het IMH team?

Ouders met een baby of peuter:

Ouder(s) die:

Hulp op maat

We bieden hulp op maat die nodig is voor de behandeling van het jonge kind en hun ouder(s)/verzorgers. In het eerste gesprek met de ouders/verzorgers bespreken we samen wat de vragen en zorgen zijn. Vervolgens bespreken we hoe een behandeling er uit kan zien. Dit wordt in een behandelplan nader uitgewerkt, waarna de behandeling zal starten.

Het IMH-team van ’t Kabouterhuis biedt verschillende vormen van hulp. We bieden kort- en langdurende interventies. De keuze hiervoor hangt af van de hulpvraag. De behandeling kan tussentijds worden bijgesteld.

Vormen van hulp door IMH team

Doel van de behandeling

Contact en aanmelden

Diagnostiek, observatie, training (DOT)

Diagnostiek, observatie, training (DOT)

Waarom deze groepsbehandeling?

De diagnostiek-, observatie- en trainingsgroep is gericht op kinderen die bijna of net naar school gaan. Kinderen die opvallen in hun gedrag en ontwikkeling (spraak-/taal-/algehele ontwikkeling). Kinderen die het zonder extra hulp en begeleiding niet gaan redden op school.

Door de groepsbehandeling DOT krijgen ouders/verzorgers meer inzicht in de mogelijkheden en eventuele beperkingen van hun kind. We onderzoeken wat het kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Zo komt er thuis, op de school en op de trainingsgroep dezelfde basisaanpak voor het kind. Ook krijgt het kind meer vaardigheden om in de klas te kunnen functioneren, waardoor het zich verder kan ontwikkelen.

Wat houdt de groepsbehandeling in?

Het kind komt voor een periode van van vier tot zes maanden één dag in de week naar de DOT-groep. De groep bestaat uit maximaal acht kinderen. Twee orthopedagogisch medewerkers van ’t Kabouterhuis begeleiden de groep. Zij observeren het kind en zorgen tegelijkertijd voor een duidelijke dagroutine. Hierbinnen zullen zij het kind verschillende vaardigheden leren om beter in de klas te kunnen functioneren.

De orthopedagogisch medewerkers werken intensief samen met ouders/verzorgers en met de kinderopvang of de school. De samenwerking wordt afgestemd op de hulpvraag. Dit kan bestaan uit individuele gesprekken, observaties of groepsbijeenkomsten.

Zijn er specifieke onderzoeksvragen? Dan kunnen verschillende specialisten (psychologisch specialist, logopediste, fysiotherapeute, kinderarts of kinderpsychiater) nader onderzoek doen.

Praktische informatie

Contact

Voor meer informatie: neem contact op met een medewerker van het intake team op de diverse locaties.

 

 

Mijn kindje in hoofd en hart

Mijn kindje in hoofd en hart

Waarom deze groepsbehandeling?

In de behandeling ‘mijn kindje in hoofd en hart’ staat het verbeteren van de relatie tussen ouder en kind centraal. Met twee doelen:

Als u deze doelen bereikt, verbetert dat de relatie met uw kind en daarmee zijn of haar ontwikkeling. U voelt zich steviger en rustiger in uw rol als ouder. Het is belangrijk dat u samen met uw kind naar de groepsbijeenkomsten komt.

Wat houdt de groepsbehandeling in?

Er zijn twaalf bijeenkomsten, ieder met een eigen thema. De thema’s hebben te maken met uw nieuwe rol als ouder, de ontwikkeling van uw kindje en het leren omgaan met emoties en spanningen. Goed kijken naar en begrijpen van het gedrag van uw kind komt in elke bijeenkomst terug. Een baby of peuter laat namelijk vaak ‘zien’ wat hij denkt of voelt. Daarom komt uw kindje ook mee naar de bijeenkomsten. Voor thuis krijgt u eenvoudige opdrachten mee, zodat u kunt oefenen wat u geleerd heeft. De groep bestaat uit maximaal vijf ouder(s) en hun kindje. De groepsbehandeling vindt altijd plaats naast de behandeling, die u eventueel als ouder
hebt voor uw eigen problematiek.

Praktische informatie

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het intake team op de diverse locaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Oefenklas

De Oefenklas

De Oefenklas is een behandelgroep voor kinderen van 4 -6 jaar die in de klas nog onvoldoende de vaardigheden beheersen die passen bij hun leeftijd.

Wat houdt de Oefenklas in?

Observatie
Om te bepalen of een kind in aanmerking komt voor De Oefenklas starten we met observaties op school. Zo krijgen we een goed beeld van wat uw kind kan en nog niet kan. In overleg met leerkracht en ouder(s) bekijken we op welke vaardigheden de focus komt te liggen in de training. Ieder kind in De Oefenklas heeft zo zijn eigen leerdoelen.

Groepsbehandeling
Uw kind krijgt samen met andere kinderen de gelegenheid om specifiek zijn/haar vaardigheden te vergroten. Oefensituaties vinden plaats in kleine groepjes. Daarnaast zijn er, net zoals op school, momenten van kring en werken, eten en drinken en binnen en buiten spelen. Alle activiteiten vragen vaardigheden van uw kind. Zo faciliteren we een optimale leer- en oefenomgeving.

Nazorg
Tijdens het natraject kunnen onze medewerkers uw kind en/of de leerkracht in de klas ondersteunen om de aangeleerde vaardigheden in de praktijk te brengen.

Praktische informatie

Contact

Voor informatie en de mogelijkheden bij u in de buurt, kunt u contact opnemen met een medewerker van het intake team op de diverse locaties.

Okidos

 

Okidos

Okidos is gericht op de ondersteuning van leid(st)ers en leerkrachten van kinderen binnen de kinderopvang, peuterspeelzaal en de kleutergroepen van het basisonderwijs.

Voor wie?

Kinderen van 0-7 jaar die zich problematisch ontwikkelen en/of gedragsproblemen vertonen in de groep of klas. Hierbij kun je onder andere denken aan: druk en onrustig gedrag, moeite met samenspel en niet functioneren op leeftijdsniveau. De zorgen heeft de leidster/ leerkracht al besproken met ouders en samen vragen ze Okidos aan. Ouders zijn betrokken bij de start en de eindevaluatie.

Wat is het doel?

Het doel van Okidos is werken aan een optimale ontwikkeling van het kind binnen zijn of haar groepssituatie.

Hoe verloopt de begeleiding?

De Okidosmedewerker neemt contact op met ouders en met het kinderdagverblijf/de peuterspeelzaal/de school om afspraken te maken voor een startgesprek, observaties en evaluatiemomenten. Na gesprek en observaties wordt met alle betrokkenen een plan opgesteld met daaraan gekoppelde gerichte handelingsadviezen. Gedurende het traject kunnen deze worden bijgesteld en aangevuld. Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie waarin besproken wordt welke doelen behaald zijn en welke vragen of zorgen er eventueel nog liggen om verder op te pakken. Hieruit kunnen adviezen voor vervolghulp volgen. De Okidosmedewerker verzorgt een eindverslag. Een Okidostraject duurt ongeveer 4-6 maanden.

Praktische informatie

 

Okido

Okido

De ontwikkeling van kinderen gaat niet altijd vanzelf. Er kan van alles aan de hand zijn. Het kind kan bijvoorbeeld vaak ongehoorzaam zijn, niet spelen met leeftijdsgenootjes, stil en teruggetrokken zijn, of niet functioneren op leeftijdsniveau. Dit kan thuis zo zijn maar ook op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de naschoolse opvang waar het kind heen gaat. Vaak zijn deze problemen al door een de leid(st)er van het kind besproken en is er extra hulp nodig. Met Okido krijgt de leidster van het kind deskundige begeleiding en advies van ‘t Kabouterhuis. De leid(st)er kan op deze manier het kind begeleiden in zijn/haar vertrouwde omgeving en zo aan een optimale ontwikkeling werken.

Voor wie?

Okido is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en/of handicap. De kinderen moeten op een kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de naschoolse opvang geplaatst zijn.

Hoe verloopt de begeleiding?

Na de aanmelding bekijken wij samen met de ouders en de leid(st)er van het kind welke problemen het kind heeft. Vervolgens komt een orthopedagogisch medewerker van ons naar de kinderopvang om het kind te observeren. Op basis hiervan maken wij samen met de ouders en de leid(s)ter van het kind afspraken over de hulp die nodig is. Wij geven advies en begeleiden de leid(st)er om aan de ontwikkeling van het kind te werken.

Wat is het doel?

Het doel van Okido is werken aan een optimale ontwikkeling van het kind. Ouders en leid(st)ers kennen de mogelijkheden van het kind en eventuele gedragsproblemen zijn verdwenen of verminderd. Ook een prettige overgang van de dagopvang naar de schoolsituatie is een belangrijk doel van Okido.

Praktische informatie

 

 

Mindful parenting voor moeders met peuters

Mindful parenting voor moeders met peuters (1,5 – 4 jaar)

Mindful parenting helpt moeders met peuters (1,5 tot 4 jaar) om op een kalme, rustige manier met problemen om te gaan en te accepteren dat moeilijke momenten er ook mogen zijn. Het kan helpen om een nieuwe balans in de opvoeding te brengen. Het krijgen van een baby vergt een enorme aanpassing, maar de overgang van een baby naar een peuter vraagt weer nieuwe vaardigheden en kan voor andere vormen van stress zorgen.

In deze training leert u op een andere manier met stress omgaan. U leert naast zorgen voor uw kind, ook goed voor uzelf te zorgen. Tenslotte kan Mindful Parenting helpen bij het verbeteren van het contact en de band met uw kindje. Deze training is gebaseerd op de Mindfulness training, een aandachttraining waarbij u leert om doelbewust aandacht te geven, zonder oordeel, in het huidige moment.

Wat houdt de training in?

De training wordt gegeven aan maximaal zes moeders. Bij de meeste bijeenkomsten zijn ook de kinderen aanwezig. In de training besteden we aandacht aan:

Praktische informatie

Kijk voor meer informatie in de folder Mindful Parenting voor moeders met peuters (1,5 tot 4 jaar).

 

 

Back to top